Muligheter

KALKULASJON

Jeg har god erfaring med kalkulasjon. Jeg tar i utgangsunktet ikke på meg selve utførelsen av kalkulasjonsoppgaver i din bedrift - deres kalkulasjon må baseres på deres bedriftsinterne kunnskap, og kan ikke uten videre settes bort til en innleid konsulent. Men jeg har mye å bidra med når det gjelder den bakenforliggende tankegangen, systemer og prinsipper for å utnytte deres bedriftsinnterne kunnskap.

 

Hva slags kalkulasjonsrutiner har din bedrift i dag?

  • Er prisene basert på erfaringspriser som først og fremst sitter i hodet på en eller noen få nøkkelpersoner? «Bærelagsgrusen skal jo koste ca X kroner pr m³ ferdig utlagt!» Hvordan håndteres da prisstigning på materialer og egenproduksjon over tid? Tas det nok høyde for prisvariasjoner for eksempel mellom ulike lagtykkelser av bærelag?
  • Er kalkulasjonen i hovedsak basert på innkjøpskostnad pluss et fast prosentpåslag som skal dekke alt arbeid og fortjeneste? Hva da med korreksjon av pris mellom lite arbeidskrevende høykostprodukter kontra arbeidskrevende lavkostprodukter?
  • Bruker dere et kalkulasjonsprogram der dere kalkulerer etter selvkostmetoden, der hver eneste kalkyle er basert på timeverk og kostnadsenheter? Da tar kalkylene gjerne utgangspunkt i kopier av gamle kalkyler eller i forhåndsdefinerte postmaler for hele NS3420 og prosesskoden? Har dere da rasjonelle og treffsikre metoder for å gjøre stedsspesifikk tilpassing av kalkylene og for å ta hensyn til konsulentenes tilleggstekst?

Uansett hvor du står i forhold til eksemplene ovenfor, vil jeg anbefale å gå over til å kalkulere med forhåndsdefinerte aktivitetskalkyler. Dette er et system basert på prinsippene i ABC-metoden.

 

Et kalkulasjonssystem basert på ABC-metoden vil jeg gjerne være med på å bygge opp i din bedrift. Dette er et raskt, stødig og fleksibelt system. Det gir gode muligheter for å integrere både tidligere erfaringer fra kalkulasjon og målinger fra etterkalkulasjon. Generelle kapasitetskorreksjoner på de ulike aktivitetene blir umiddelbart tilgjengelig og integrert i kalkulasjonen i hele organisasjonen. Kalkulasjonen foregår på samme basis enten det er et prosjekt "vi bare må ha" eller om det er et som skal leveres med relativt høy pris. Prosjektspesifikke vurderinger trenger bare gjøres en gang for hver aktivitet – man trenger f.eks. ikke vurdere mengden lastebil opp mot mengden forbrukt singel i hver eneste post som inkluderer singel. Kapasitetskorreksjoner kan enkelt gjøres på ethvert tidspunkt i kalkulasjonen – også i forbindelse med sluttgjennomgang før innlevering.